บริษัทฯ รับออกแบบติดตั้ง ประมาณราคางบประมาณ ระบบพลังงานทดแทน จัดจําหน่าย โคมไฟและหลอดไฟส่องสว่าง ประหยัดพลังงาน

การเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์

fuel type (ชนิดของเชื้อเพลิง) unit (หน่วย) CO2 emitted per unit
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/หน่วย)
petrol (น้ำมันเบนซิน) 1 แกลอน 10.4 กิโลกรัม
petrol (น้ำมันเบนซิน) 1 ลิตร 2.3 กิโลกรัม
diesel (น้ำมันดีเซล) 1 แกลอน 12.2 กิโลกรัม
diesel (น้ำมันดีเซล) 1 ลิตร 2.7 กิโลกรัม
oil (heating), (น้ำมันเตา) 1 แกลอน 13.6 กิโลกรัม
oil (heating), (น้ำมันเตา) 1 ลิตร 3.0 กิโลกรัม

โดยทั่วไปในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการให้กำเนิดพลังงานประเภทต่างๆ นั้นจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาหลักที่สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลก ดังสมการต่อไปนี้

Petrol (น้ำมัน) + oxygen (ก๊าซออกซิเจน) ----->
Energy (พลังงาน) + CO2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) + H2O (น้ำ)

ที่มา : ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา
เอกสารอ้างอิง: ตารางการเผาไหม้เชื้อเพลงชนิดต่างๆ จากกรมเชื้อเพลงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
หนังสืออ้างอิง : การคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลงในการผลิตไฟฟ้ า จาก ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา